درمان سکته مغزی با سونوگرافی

چند تن از پژوهشگران كشورمان با بررسی موش های آزمایشگاهی دریافتند با استفاده از امواج فراصوتی، وسعت آسیب مغزی ناشی سكته مغزی را 30 درصد كاهش می یابد.

سکته مغزی

پژوهشگران امیدوارند از نتایج این بررسی كه در مجله دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران منتشر شده است برای درمان عوارض سكته مغزی در انسان نیز بهره گیرند.

سونوگرافی یک روش مهم پیشگیری از سکته مغزی ثانویه