دسته: توانبخشی

مداخالت مشاوره ای کاردرمانی برای سکته مغزی

– تشکیل گروه درمانی در بیمارستان و فراهم کردن فرصتی برای آگاه شدن از واقعیت. – آموزش های لازم در خصوص دوره انتقال هنگام بازگشت به خانه – مشاوره کاردرمانی در راستای جستجوی معنا – مصاحبه ی انگیزشی پیرامون کشف مجدد خود – آموزش روش های وضعیت دهی جهت...

نقش کارهای روزمره در روند بهبودی بیمار سکته مغزی

تمرینات کاردرمانی مبتنی بر وضعیت‌های عملکردی و همسو با فعالیت‌های روزمره زندگی بیمار می باشد؛ یعنی اینکه مثلا اگر هدف ما دادن حالت‌ها و وضعیت‌های مختلف به بیمار است باید از سطوح پایین‌تر که نشستن است شروع کنیم و بعد سراغ سطوح بالاتر یعنی دو زانو ایستادن برویم. وضعیت‌های...