بسیاری از مردم در مورد بروز سکته مغزی یا قلبی در بدن خود بیم دارند و به دنبال راه حل هستند تا از بروز سکته مغزی و قلبی در بدن خود پیشگیری نمایند. برخی از پزشکان در جهت کنترل و پیشگیری از بروز سکته قلبی یا مغزی همیشه به...